心经

《心经》能够指摩诃般若波罗蜜多心经,是佛经中字数最少的一部经典著作,因其字数最少、意义最深、传奇最多、影响最大,所以古往今来很多艺术家都倾泻极大精力和忠诚之心,把《心经》创造成为奇光异彩的艺术品。无拘无束的菩萨用般若才智以身作则众生,依托自心的心灵才智,从烦恼存亡的这一边到..[概况]

当时方位:www.188bet.com > 佛经大全 > 心经 >

心经注音版

[心经] 宣布时刻:2014-03-27 作者:唐玄奘 [投稿] 扩大字体 正常 缩小 封闭 电子版

(如发现本文注音有过错,请您联络咱们,便于咱们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
精彩引荐